نقش میانجی معنویت سازمانی در رابطه‌ی بین رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان رسانه های ورزشی در شهرستان زاهدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه ولایت ایرانشهر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 محقق و دانشجوی دکترای گروه مدیریت دولتی - رشته مدیریت منابع انسانی- دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان

5 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه ولایت ایرانشهر، ایران

10.30473/jsm.2019.44847.1312

چکیده

خلق محیطی که از شاخصه‌های معنوی برخوردار بوده و منجر به رفتارهایی فراتر از وظیفه کارکنان شود، یکی از این الزاماتی است که می تواند ضریب موفقیت سازمان‌ها را ارتقاء دهد. پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی روابط ساختاری بین رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی معنویت سازمانی انجام شد. روش تحقیق از حیث هدف، توسعه‌ای-کاربردی و از حیث شیوه‌ی جمع‌آوری دادهها، توصیفی – همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل کارکنان رسانه‌های ورزشی در شهر زاهدان سال 1397 بود که تعدادشان 273 نفر بود. داده‌های پژوهش از طریق 3 پرسشنامهی استاندارد رهبری معنوی، معنویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی جمع‌آوری شدند و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ به ترتیب 0.87، 0.89 و 0.83 به دست آمد. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق آزمون‌ تحلیل مسیر در نرم‌افزار LISREL تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق بیانگر این بود که: 1) رهبری معنوی اثر معنی‌داری روی معنویت سازمانی دارد. 2) معنویت سازمانی اثر معنی‌داری روی رفتار شهروندی سازمانی دارد. 3) رهبری معنوی بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق معنویت سازمانی اثر معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of mediator of organizational spirituality in the relationship between spiritual leadership and organizational citizenship behavior Among the sports media staff in the city of Zahedan

نویسندگان [English]

 • a m 1
 • m r 2
 • a k 3
 • as as 5
1 Assistant Professor, Department of Management, University of Iranshahr Province, Iran
2 n
3 d
5 as
چکیده [English]

Creating an environment that has spiritual characteristics and leads to behaviors beyond the function of employees is one of these requirements that can enhance the success rate of organizations. The purpose of this study was to explain the pattern of structural relationships between spiritual leadership and organizational citizenship behavior considering the mediating role of organizational spirituality. The research method is a descriptive - correlation in terms of purpose, developmental-applied, and in terms of collecting data. The statistical population included the staff of sport media in the city of Zahedan in 1397, numbering 273 people. The data were collected through three standard questionnaires: Spiritual Leadership, Organizational Spirituality, and Organizational Citizenship Behavior. The reliability of the questionnaires was 0.87, 0.89 and 0.83, using Cronbach's alpha test, respectively. The collected data were analyzed by path analysis using LISREL software. The results of the research indicated that: 1) spiritual leadership has a significant effect on organizational spirituality. 2) Organizational spirituality has a significant effect on organizational citizenship behavior. 3) Spiritual leadership has a significant effect on organizational citizenship behavior through organizational spirituality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Citizenship Behavior
 • Organizational Spirituality
 • Spiritual Leadership
 • Structural Relationship Patterns
 • Sports media

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1398
 • تاریخ دریافت: 12 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 17 خرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 21 تیر 1398