با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش چهارگانه رسانه ها (فرهنگ‌سازی، آموزشی، اطلاع‌رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی)در ترویج ورزش دانشجویی است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94-95 بودند (15097=N). نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای و نمونه آماری (370 =n) تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه تعدیل شده عیدی وهمکاران (1393 ) مشتمل بر 42 سؤال بود. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید دانشکده تربیت بدنی تائید و پایایی پرسشنامه به وسیله آزمون الفای کرونباخ (0/96= a) محاسبه شد . از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های فردی و از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها، و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی نقش چهارگانه رسانه در توسعه ورزش دانشجویی و از آزمون Tمستقل جهت مقایسه دیدگاه هاو از ازمون فریدمن جهت رتبه بند ی مولفه های چهارگانه رسانه ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین نقش چهارگانه رسانه ها با ترویج ورزش دانشجویی در سطح001/. ارتباط معناداری وجود دارد. وهمچنین بین دیدگاه مردان وزنان تفاوت معناداری وجود ندارد و بیشترین نقش رسانه ها در بخش فرهنگ سازی می باشد.و در بین رسانه ها تلویزیون بین مردان وهم زنان در اولویت اول قراردارد. رسانه ها به ویژه تلویزیون که در اولویت اول قرار دارد باید نگاهی ویژه به ورزش دانشجویی خصوصا در قسمت فرهنگ سازی داشته باشند تا بتوانند به وظیفه خود در راه ترویج ورزش دانشجویی عمل کرده باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the Role of Quartet of Media in Promotion of Sports Students

نویسندگان [English]

  • Ali Sayyadi 1
  • Sedigheh Heydari 2
  • Mehdi Bozorg Omid 1

چکیده [English]

The present study aims to investigate the role of quartet of media (cultivating culture, training, informing, and encourage to social cooperation) in promotion of sport’s student. The study was descriptive survey, and carried out in field research. The sample population was the students of Shahid Chamran University of Ahwaz, year 94-95 (N=15097). The sampling was classification and the sample population was N=370. The instruments to gather information was Eidi et al (1393) adjusted questionnaire, which includes 42 questions. The validity of the questionnaire has been approved by ten professors from faculty of physical education and sport sciences in Shahid Chamran University of Ahwaz. The validity of the questionnaire was calculated (a=0/96) by Cronbach's alpha. Descriptive statistic was used to describe the individual traits and Kolmogorov–Smirnov test was used to check whether the data was distributed normally. Pearson correlation coefficient was used to check the role of quartet of media in promulgation of sport’s student. An independent t-test was used to compare the viewpoints, and Friedman test was used in order to rank the components of quartet of media. The results show that there is a meaningful correlation between the roles of quartet of media and promotion of sport’s student at level of 0/001. There is no significant difference between men and women’s viewpoints. Among media, TV was the first choice of men and women. Media especially T.V in order to fulfill their responsibilities and to cultivate the culture must get a new look to sport’s student.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • sport’s student
  • cultivating the culture
  • and T.V
اسدی، عباس و رضایی صوفی، مرتضی (1393). "بررسی وضعیت موجود و مطلوب نقش رسانه‌های جمعی در توسعه رشته ورزشی والیبال در دانشجویان علوم ورزشی"، فصلنامه مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، مقاله 7، دوره 2، شماره 5، پاییز 1393، صص 63 ـ 59.##حمیدپور، هاله و شتاب بوشهری، سیده ناهید (1394). "نقش رسانه­های جمعی در توسعه ورزش قهرمانی بانوان از دیدگاه اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان"، فصلنامه مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، مقاله 5، دوره 2، شماره 8، تابستان 1394، صص 48 ـ60 .##حمیدی، مهرزاد و چوبینه، سیروس(1380). "نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر فعالیت ورزشی"، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی.##روشندل اربطانی، طاهر (1386). "تبیین جایگاه رسانه­های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی درکشور"، فصلنامه علمی پژوهشی حرکت، دوره 33، شماره 23. ##شعبانی، عباس و رضایی صوفی، مرتضی (1394). "بررسی تأثیر رسانه­ها بر ورزش همگانی و تفریحی"، فصلنامه مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، مقاله 3، دوره 3، شماره 9، پاییز 1394، صص 31 ـ 38.## ظهیرنیا، مصطفی؛ نیکخواه، هدایت الله و شفیعی، نسیمه (1394). "بررسی تأثیر خانواده و رسانه­های گروهی بر مشارکت دانشجویان دختر در فعالیت­های ورزشی (مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه هرمزگان)"، دوفصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، سال اول، شماره 1، صص 61-41.##عیدی، حسین؛ آزادی، رسول و خسروی، جواد (1393). "مقایسه دیدگاه اساتید، کارشناسان رسانه و مشارکت­کنندگان ورزش همگانی در مورد کارکردهای رسانه­های جمعی در توسعه و ترویج ورزش همگانی"، فصلنامه مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، دوره 2، شماره 5، پاییز 1393، صص 50-42.##فتحی­نیا، محمد و علیزاده، عبدالرحمان (1384). "خشونت­گرائی تماشاگران فوتبال و نقش رسانه­ها در کنترل آن"، نشریه سنجش و پژوهش، مرکز تحقیقات صدا و سیما، شماره 42 و 43، صص 105-81.##قاسمی، حمید (1386). "بررسی نقش رسانه­های گروهی در توسعه ورزش کشور"، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.##قاسمی، حمید؛ کرمی، عبدالله و صادقی، فرشاد (1392). "وضعیت پوشش تلویزیونی مسابقات رشته­های ورزشى در شبکه­های سیما، از دیدگاه متخصصان رسانه­های کشور"، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 4، صص 54-43.##قاسمی، حمید؛ فراهانی، ابوالفضل؛ شاکرمی، زهرا و حسینی، سید سعید (1392). "تحلیل محتوای برنامه­های ورزشی سیمای استان­ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان"، فصلنامه مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، سال اول، شماره دوم، صص 30-23.##قاسمی، حمید و کشکر، سارا (1390). "نقش اعتماد به رسانه­های ورزشی در میزان اثرگذاری آن بر دانشجویان ورزشکار"، فصلنامه تحقیقات علوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، سال دوم، شماره 5، صص 89- 75.##قره، محمدعلی؛ قلیپور، نگار و آنت، زینب (1392). "بررسی نقش رسانه­های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی"، فصلنامه مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، دوره 1، شماره 2، صص 47-40.##قیامی راد، امیر (1388). "بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعه رشته­های ورزشی در ایران"، نشریه حرکت، دانشگاه تهران، شماره 39، صص 192 ـ 175.##مرادی، مهدی و هنری احمدی، عبدالحمید (1390). "بررسی نقش چهارگانه رسانه­های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی"، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 9، صص180-168.##نادریان جهرمی، مسعود (1384). "مبانی جامعه­شناسی در ورزش"، اصفهان، نشر هنرهای زیبا.##
Abioye, A.; Hajifathalian, K. & Danaei, G. (2013). “Do mass media campaigns improve physical activity? A systematic review and meta-analysis”, Archives of Public Health.##Cianfrone, Beth A. & Zhang, James J. (2006). “Differential effects of television commercials, athletes endorsements, and venue signage during a televised action sports event”. Journal of Sport Management, 20, pp 322-344.##Dhonde, B.M. & Patil, V.N. (2013). “Role Of Mass Media In Progress Of Physical”. Indian Streams Research Journal.2, pp 1-4.##Elijah G. Rintaugu, Peter, W. Mwangi and MwisukhaAndanje. (2011). “The influence of mass media insocialization into sport of Kenya secondary school athletes”, International Journal of Current Research, Vol. 3, Issue, 11, pp 471-475, October.##Forghni Ozrudi.M, Bararzadeh.M, Khanjani.M, Khanjani. H. (2013). “The role of Mass media in student's sport development at Mazandaran province”, International Journal of Sport Studies. Vol 3, no.1, pp 20-23.##Home, John (2005). “Sport and the Mass Media in Japan”. Sociology of Sport Journal, Vol 22. No 4. December, pp 415-432. Pub: HUMAN KINETICS.##James, J & Pyun, Y. (2010). “Attitude toward advertising through sport: A theoretical framework”. Sport management review ELSEVIER.##L.F.Lee, Francis(2005). “Spectacle and Fandom: Media Discourse in Two Soccer Events in Hong Kong”. Sociology of Sport Journal, Vol 22. No 2. pp 194-213. Pub: HUMAN KINETICS.##Marian Huhman, L.; Potter, F.; Wong, S. & Banspach, J. (2013). “Effects of a Mass Media Campaign to Increase Physical Activity Among Children: Year-1 Results of the VERB Campaign”. Pediatrics Journal, 7, pp 277-288.##Mastrodicasa.J,(2013). “The Impact of Social Media on College Students”, Journal of College & Character, vol 14, No. 1, February 2013.##Nasir, M. (2013). “Role of Media in a Developed Society”, Interdisciplinary Journal of contemoorary research in business. 5(2).##Rowe, D. (2011). “Sports Media: Beyond broadcasting, beyond sports, beyond societies?”, In A. Billings (Ed). Sports Media: Transformation, Integration, Consumption, New York: Routledge, pp 94-113.##Summers, J & Morgan, J. (2008). “More then just the media : considering the role of public relations in the creation of sporting celebrity and the management of fan expectation”. Public Review 34, pp 176-182.##Tavakolli.M, Najafi.A, Nobakht Ramezani.Z(2013). “Studying role of mass media in sport development”, Advances in Applied Science Research, 2013, 4(4): pp 49-54.##Tuncel, S.,Tuncel, F. (2012). “Ethics of sports print Journalism in Turkey. University of Ankara, School of Physical Education and Sports, Gölbasi/Ankara/Turkey”. International Journal of Sport Studies, Vol, 2 (6).##