با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)

چکیده

پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان های ورزشی و ارائه مدل انجام شد. پژوهش همبستگی بود که به صورت میدانی انجام گردید. از میان200 نفر از مدیران ورزشی استان اصفهان نمونه‌ای با حجم 132 نفر با روش تصادفی طبقه ای بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه های استاندارد مهارت‌های ارتباطی بارثون(1990)، رضایت شغلی شکرکن (1383) و تعهد سازمانی آلن و می یر (1991)با پایایی به ترتیب (81/0، 89/0 و 85/0) استفاده شد. از آزمون‌های پیرسون برای همبستگی بین متغیرها و تحلیل مسیر برای روابط علی بین متغیرها با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون t بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب متغییرهای اصلی تحقیق در بین نمونه آماری تفاوت وجود داشت. بین مهارت‌های ارتباطی با رضایت شغلی (448/0=r) وتعهد سازمانی (371/0=r) و نیز بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (469/0=r) ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. در نهایت نتایج آزمون مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که ارائه مدل رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان های ورزشی از نیکویی برازش مناسبی برخوردار است. به طور کلی می‌توان گفت مهارت‌های ارتباطی به عنوان یکی از مهارت‌های اساسی مدیران می‌تواند بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی از متغیرهای سازمانی تاثیرگذار باشد، لذا در سازمانهای ورزشی در فرایند بکارگیری افراد در پستهای مختلف مهارتهای بنیادی ارتباطی افراد به عنوان عاملی اثر گذار بر فرایندهای سازمانی مد نظر متولیان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Model the Relationship Between Manager’s Communication Skills with Staff’s Job Satisfaction and Organizational Commitment in Sport Organizations: Structural Equation Modeling

چکیده [English]

This study examined the relationship between job satisfaction and organizational commitment and communication skills managers of sports organizations and the model was done. Correlation study that was conducted in this field. Among 200 of the province's sports managers a sample size of 132 students were selected through stratified random sample basis. Standardized questionnaires to collect data communication skills Barsvn (1990), job satisfaction Shekarshekan (2002) and organizational commitment of Allen and Meyer (1991), respectively reliability (0.81, 0.89 and 0.85) was used. Pearson correlation between variables and path analysis tests for the relationships between variables were analyzed using SPSS and LISREL. The results of t-test between existing and desired state variables of the study, there were differences among the samples. Between communication skills with job satisfaction (r=0.448) and organizational commitment (r=0.371), as well as between job satisfaction and organizational commitment (r=0.469) There is a significant positive relationship. The results of structural equation modeling showed that the model of the relationship between job satisfaction and organizational commitment and communication skills with the managers of sports organizations of the goodness of fit is good. In general we can say that communication skills as one of the basic skills of managers on job satisfaction and organizational commitment of organizational variables can be effective, so people in different positions in sports organizations in the process of applying the basic skills of communication as factor effective organizational processes are considered custodians

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Skills
  • Organizational Commitment
  • Job Satisfaction and Sport Organizations
  • sport managers
صداقتی­فرد، مجتبی و خلج­اسدی، شدیده (1390). "ارتباط شاخص­های رضایت شغلی با تعهد سازمانی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار". فصلنامه تازه­های روانشناسی صنعتی. سال دوم، شماره 6، صص 39-53.
غلامپور، محمد؛ طالب­پور، مهدی؛ امیر­نژاد، سعید و حسینی، سید عماد (1389). "ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی کشور". پژوهش­نامه علوم ورزشی، سال ششم، شماره دوازدهم، صص 25-38.
گل­پرور، محسن و جوادیان، زهرا. (1390). "الگوی ارتباط قرارداد روانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی با انتظار از سازمان و رفتارهای غیراخلاقی با توجه به نقش تعدیل­کننده فرصت اعتراض به بی­عدالتی". روش­ها و مدل­های روانشناختی، سال دوم، شماره پنجم، صص 47-65.
نظری، رسول؛ احسانی، محمد؛ اشرف گنجویی، فریده و قاسمی، حمید (1391). "اثرات مهارت­های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارائه الگو". مطالعات مدیریت ورزشی، شماره، 16، صص 157-174.
نعامی عبدالزهرا، شکرکن حسین (1383). "بررسی رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی در کارکنان یک سازمان صنعتی در شهر اهواز"، مجله علوم تربیتی، سال یازدهم شماره 1و2، صص 70-57.
Back, k. J., Lee, C. K., & Abbott, J (2011). “Internal Relationship Marketing: Korean Casino Employees’ Job Satisfaction and Organizational Commitment”. Cornell Hospitality Quarterly, Vol. 52(2) 111–124.
[7] Iksan, Z. H., Zakaria, E., MohdMeerah, T. S., Osman, K. M., ChoonLian, D. K., Mahmud, S. N. D., &Krish, P (2012). “Communication skills among university students”. Social and Behavioral Sciences, Vol. 59, pp 71 – 76.
Kaneshiro, p. (2008). “AnalyzingThe organizational justice trust and commitment relationship In A public organization. Unpublished Doctoral dissertation, Nrthcentral University.
Kounenou, K.,  Aikaterini, K.,  & Georgia, K (2011). “Nurses’ communication skills: Exploring their relationship with demographic variables and job satisfaction in a Greek sample”. Social and Behavioral Sciences. Vol. 30, pp 2230 – 2234
Lambert, E. G., & Hogan, N. L. (2009). “Wanting Change: The Relationship of Perceptions of Organizational Innovation with Correctional Staff Job Stress, Job Satisfaction, and Organizational Commitment”. Criminal Justice Police Review, Vol. 21(2). pp 160–184.
Lambert, E. G., &Paoline, E. A (2008). “The Influence of Individual, Job, and Organizational Characteristics on Correctional Staff Job Stress, Job Satisfaction, and Organizational Commitment”. Criminal Justice Review, Volume 33, pp  541-564
Larsen, S., Marnburg, E., &Ogaard, T (2012). “Working onboard - Job perception, organizational commitment and job satisfaction in the cruise sector”. Tourism Management, Vol. 33, pp 592-597.
Matz, A. K., Wells, J. B., Minor, K. I., & Angel, E (2012). “Predictors of Turnover Intention Among Staff in Juvenile Correctional Facilities: The Relevance of Job Satisfaction and Job Satisfaction and Organizational Commitment”. Youth Violence and Juvenile Justice published online, Vol 0, pp 1-17.
[14] Meyer, J.P.& Allen, N.J (1991). “The measurement and antecedents of affective,continuance and normative commitment to the organization”. Journal of Occupational Psychology, Vol. 63, pp 1-18.
Nazari, N., Ehsani, M., Gangoei, F. A. and Ghasemi, GH (2011). “The Effects of Communication Skills and Interpersonal Communication on Organizational Effectiveness of Iranian Sport Managers and Presenting a Model”. Middle-East Journal of Scientific Research, 10 (6): 702-710.
Nazari1, N., Emami, F., and Yektayar, M (2013). “Structural equations modeling of the effect communication skills onmanagerial skills and its role on organizational culture in sport organization”. European Journal of Experimental Biology, 3(3):184-189.
Williams,A.,&
Garrett,P(2002).
“Communication
Evaluations
across
the
Life
Span:
From Adolescent
Storm
and
Stress
to
Elder
Aches
and
Pains”.
JournalofLanguageandSocial Psychology, Vol 21, No.
2,pp 101‐126.
Yang, F. H., Chang, C (2007). “Emotional labor, job satisfaction and organizational commitment amongst clinical nurses: A questionnaire survey”. International Journal of Nursing Studies, Vol. 45, pp 879–887.
Yucel, I., &Bektas, C (2012). “Job satisfaction, organizational commitment and demographic characteristics among teachers in Turkey: Younger is better?”. Social and Behavioral Sciences, Vol. 46, pp 1598 – 1608.
Zehir, C., Muceldili, B., &Zehir, S (2012). “The Moderating Effect of Ethical Climate on the Relationship between Job Satisfaction and Organizational Commitment: Evidence from Large Companies in Turkey”. Social and Behavioral Sciences, Vol. 58, pp 734 – 743.