مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکیدبر رشته های ورزشی وارتباط خبر با مقطع تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند آموز وپرورش

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

3 استاد دانشگاه

10.30473/jsm.2020.46372.1327

چکیده

با ظهور اینترنت وشبکه های پیوسته ی کامپیوتری در دنیای امروز، وب سایت سازمان، اولین نقطه ی برخورد وارتباط میان کاربران با سازمان وخدمات است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکید بر رشته های ورزشی وارتباط خبر با مقطع تحصیلی در سال 1393بود. روش تحقیق ازنوع استراتژی توصیفی، که به صورت تحلیل محتوا وبا هدف کاربردی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، وب سایت های ادارات کل آموزش وپرورش استان های کشور به تعداد 31 وب سایت، که برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده شد. ابزار اندازه گیری برگه های کدگذاری بود که روایی صوری آن 5 نفر از متخصصان مدیریت ورزش وارتباطات تأیید کردند وضریب پایایی آن براساس فرمول اسکات8/0به دست آمد. برای فرضیه های تحقیق از آزمون خی دو پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین محتوای وب سایت های آموزش وپرورش استان ها از نظر رشته های ورزشی(فوتسال 4/7 %، والیبال 2/7 %، دو ومیدانی 3/5 %) مقطع تحصیلی خاص (ابتدایی6/16 %، متوسطه اول 4/7 %، متوسطه دوم 5/10 %) سطح رویداد(منطقه ای7/44، استانی 3/31 و......) تفاوت معنی داری مشاهده گردید. لذا با توجه به یافته های تحقیق به متولیان ورزش در آموزش وپرورش پیشنهاد می شود علاوه بر رشته های پرطرفدار(فوتبال، فوتسال، والیبال) به دیگر رشته ها نیز همانند رشته های پرطرفدار پرداخته شود.
واژه های کلیدی: وب سایت، ورزش، آموزش وپرورش، استان ها

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of sports coverage on the web sites of Education with an emphasis in sports Brrshth's relationship with educational level

نویسندگان [English]

  • hamed ghasemi 2
  • masomeh hosseini 3
2 . Associate Professor, Sport Management Group, Payam-e-Noor University of Tehran
3 university professor
چکیده [English]

Abstract:
With the advent of Internet connected computer networks in the world today, the organization's website, the first point of impact is the relationship between users and service organization.
The aim of this study was to compare the sports coverage on the websites of the provincial education with an emphasis on sport and gender component was Khbrdr 1393 .The research method was descriptive-type strategy, that content analysis was performed with purpose. The study population, website administration, education and the provinces 31 websites that were used for the sampling of the entire procedure.
Results showed that the content of the website of the Education provinces in terms of the components of the exercise (training 62.7%, universal 4%, winning 12.7%, professional 1.6%), gender (boys 42.9%, females 23.7 %), of the event, the type of content, of bias the difference was statistically significant.
Considering the findings to the Ministry of Education recommended to the sport for all of women's sports and effort necessary to take action.
Results showed that the content of websites in terms of sports education (futsal %7/4. Volleyball %7/2. Track and field %5/3) Special education school (primary %16/6. The first secondary% 7/4. Second secondary %10/5 ) Event (regional %44/7. Provincial %31/3) There was a significant difference.
Thus, according to research findings The custodians of sport in education is proposed In addition to the popular disciplines (football, volleyball) to be paid to other fields as well as a popular option.

Keywords :website, sport, education, provinces

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords :website
  • Sport
  • Education
  • sport fields
  • Education level