اولویت بندی وب سایت های مراکز دانشگاهی پیام‌نور کشور و تعیین جایگاه این مراکز در دنیا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی و مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، اولویت‌بندی وب‌سایت‌های مراکز دانشگاهی پیام‌نور کشور و تعیین جایگاه این مراکز در دنیا بود که طی یک مطالعه مقطعی در نیمه اول 1394 انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه وب‌سایت‌های مراکز دانشگاهی پیام‌نور کشور تشکیل می‌داد (53=N) که کلیه وب سایت‌ها به‌عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. در ابتدا فهرست کلیه وب‌سایت‌های مراکز دانشگاهی تربیت‌بدنی و غیر تربیت‌بدنی، استخراج و با مراجعه به پایگاه وب‌سنجی (webometrics.info)، اطلاعات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، 11992 وب‌سایت مراکز دانشگاهی در جهان وجود دارد که 7508 مورد در آسیا و 609 مورد در ایران واقع شده است و سهم دانشگاه پیام‌نور 53 مورد است که به دلیل عدم رعایت شرایط استاندارد محیط وبی غالب دانشگاه‌ها در این لیست قرار نگرفته‌اند. در اولویت‌بندی وبی دانشگاه‌ها، دانشگاه پیام‌نور مرکز با داشتن مناسب‌ترین وب‌سایت در بین دانشگاه‌های پیام‌نور با 16 در کشور و در دنیا رتبه 1786، دانشگاه پیام‌نور اصفهان با رتبه 117 در کشور و در دنیا رتبه 8440 و دانشگاه پیام‌نور قم با رتبه 125 در کشور و در دنیا رتبه 8934 به‌عنوان سه دانشگاه برتر و همچنین دانشگاه پیام‌نور رامیان با رتبه 609 پنجاه و سومین وب‌سایت و در دنیا 22107 را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of the Academic Websites of Payame Noor University with Determination of their position in the world

نویسنده [English]

  • Alireza Zakerian 2
چکیده [English]

The present paper's purpose is to prioritize the Payame Noor University (PNU) websites and to determine their universal position.Throughout a cross-sectional study which was conducted in 2015, the Statistical population of the survey included the entire PNU Academic Websites. PNU Academic Websites were analyzed as the statistical sample (N=53).First, a list of all websites of PNU centers was conducted to the Ministry of Science, Research and Technology institutions. For the website use (Webometrics.info),the data were reviewed and analyzed.The result has shown that from the entire 11,992 universal academic centers, 7508 and 609 centers are in Asia and in Iran, respectively. PNU has had 53 Academic Website, but due to non-compliance with the standard requirements for websites, its rank has not been mentioned in the list. PNU website has the scores 16 in the country, and the score 1786 in the world. PNU of Isfahan achieved the scores 117 and 8440 in the country and in the world, respectively.PNU of Qom has achieved the scores 125 and 8934 in the country and in the world, respectively as Payame Noor top three Universities.The rummy PNU evaluated to have the score 609 as fifty-third website in Iran, with its universal score being 22,107.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Webomertics
  • Website
  • Internet Marketing
  • Academic Center
  • Payame noor

باغبان، حجت؛ تودار، سید رسول؛ سام دلیری، زینب و مالوانی، علیرضا ناصری. (1390). "ارزیابی وب­سایت­های دانشگاه­های آزاد اسلامی و جایگاه وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام". فصلنامه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1 (4)، صص 59-79.##حقیقت دوست، وحید. (بی تا). "سنجش وب­سایت­ها. دانشگاه شاهد"، قابل دسترسی در: ##http://moss.shahed.ac.ir/HAGHIGHATDOOST/default.aspx. دانش، فرشید؛ فرامرز، سهیلی و نوکاریزی، محسن. (1387)." تحلیل پیوندهای وب­­سایت­های دانشگاه­های علوم پزشکی ایران با استفاده از روش وب­سنجی". کتابداری و اطلاع­رسانی ، 11 (2)، صص 121-142.##رزاقی، محمد ابراهیم؛ موسوی، سید جعفر؛ صفانیا، علی محمد و دوستی، مرتضی. (1392). "ارائه مدلی مناسب برای استقرار مدیریت دانش در سازمان­های ورزشی: روش دلفی کلاسیک". تازه­های علوم کاربردی ورزش، 1 (2)، صص 33-41.##رزاقی، محمد ابراهیم؛ صفانیا، علی محمد و موسوی، سید جعفر. (1391). "ارزیابی وب­سایت­های دانشکده­های تربیت بدنی و مراکز تحقیقاتی برتر ایران و جایگاه این مراکز در دنیا با استفاده از پایگاه "Research- Webometrics. ارائه شده در کنفرانس بین المللی علوم ورزشی شمال؛ مازندران، دانشگاه شمال؛ صص 5-6.##زاهد، آرش؛ قضاوی، رقیه، اطرج، زهرا؛ طاهری، بهجت؛ سلیمانی­زاده نجفی، نیره السادات و مظاهری، الهه. (1392). "ارزیابی وب­سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس نظام رتبه­بندی وب­سنجی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 254 (هفته4)، صص 1548-1559.##زارعی، هاجر؛ باقری گرمارودی، فروزان. (1391). "ارزیابی وضعیت دسترس پذیری وب سایت کتابخانه مرکزی بیست دانشگاه برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس رهنمودهای کنسرسیوم وب جهان گستر(W3C)". فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع­رسانی و فناوری اطلاعات)، سال پنجم، شماره 19، صص 16-1.##سهیلی، فرامرز. (1385)." تحلیل پیوندهای وب­سایت­های نانو فنآوری با استفاده از روش­های عامل تأثیرگذار وب، دسته­بندی خوشه­ای و ترسیم نقشه دوبعدی" .پایان­نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده،  دانشگاه شهید چمران، اهواز.##عنایتی؛ ترانه، ضامنی، فرشته و زنگانه، محمد جواد . (1390). "شناسایی موانع کاربرد فن­آوری اطلاعات در مدارس متوسطه شهرستان علی آباد کتول". فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 4 (1)، صص 116-97.##فراهانی؛ ابوالفضل، زارعی، مریم و شریفیان، اسماعیل .(1388). "فناوری اطلاعات و رابطة آن با عملکرد تحصیلی و آیندة شغلی دانشجویان  تربیت­بدنی، مطالعه موردی: دانشگاه کرمان". المپیک، 2 (7)، صص 112-101.##کوشا، کیوان. (1385). "ارتباط میان پیوندهای وبی به سایت دانشگاه­های ایران و شاخص نشرعلمی: کشف انگیزه­های ایجاد پیوندهای وبی". فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 9 (2)، صص 35-52.##مسگرپور، بیتا؛ واسعی، محمد؛ کبیری، پیام، کبیری؛ علوی، منیژه؛ امین­پور، فرزانه؛ کمالیان، مهرنوش و بامدادی، فاطمه. (1388). "مقایسه رتبه­بندی کشوری، منطقه­ای و جهانی وب­سایت دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی ایران". مجله پژوهشی حکیم، 3 (12)، صص 18-29.##نوروزی، علیرضا. (1384)." ضریب تأثیرگذاری وب و سنجش آن در برخی وب­سایت­های دانشگاهی ایران". مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی) ویژه­نامه کتابداری)، 5، صص 105-119. ##نیازی، عیسی؛ ابونوری، اسماعیل (1389). "رتبه­بندی دانشگاه­ها بر مبنای معیارهای مدیریت­دانش و وب­سنجی". فصلنامه کتاب، 84، صص 127-138. ##نیازی، عیسی؛ ابونوری، اسماعیل (1389). "رتبه­بندی شاخص­های مقیاس وبومتریک در دانشگاه­های منتخب". کتابداری و اطلاع­رسانی، جلد 13،شماره 4، صص 29-2 .##

Ingwersen, Peter. (1998). "The calculation of web impact factors". Journal of Documentation, 54(2), pp 236-243.##Osunade, O., Ogundele, C.O. (2012). "Valuation of the university of Ibadan website using webometric ranking parametars". Transnational Journal of Science and Technology, 2(3), pp 66-78.##Sharifi mghadam, M., Zamanian, F., Seyyadi, E., Shojaheydari, S. (2011). "Investigating the structure and content of Iranian sports websites". International Journal of Sport Studies, 1 (3), pp 105-111. Available online at http://www.ijssjournal.com/.##Sugak, D.B. (2011).  "Rankings of a university's web sites on the Internet". Scientific and Technical Information Processing, 38(1), pp 9- 17.##Sung-Eon, K., Shaw, T. & Schneider, H. (2003). "Web design benchmarking within industry groups". Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 13(1), pp 17-26.##Visscher, A.j. & Wild, P. (1997). "The potential of information technology in support of teachers and educational managing their work environment". Education and Information Technologies, 2 (4), pp 263-274.##Vaughan, L. (2004). "Web hyperlinks reflect business performance: A study of US and Chinese IT companies". The Canadian Journal of Information and Library Science, 28(1), pp 17-31.##Wilkinson, D., Harries, G., Thelwall, M., and Price, L. (2003). "Motivations for academic website iterlinking: Evidence for the web as a novel source of information on informal scholary communication". Journal of Information Science, 29(1), pp 49-56.##