بررسی وضعیت ظاهری کتب مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1393

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوند

2 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین وضعیت کتب درسی مدیریت اوقات فراغت و ورزش­های تفریحی در دانشگاه­های ایران تا پایان سال 1393 از نظر ظاهر بود. روش تحقیق، توصیفی تحلیل محتوا و جامعه آماری شامل 34 کتاب مدیریت اوقات فراغت و ورزش­های تفریحی منتشر شده تا پایان پاییز 1393 بود.با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه­ آماری را 18 کتاب اوقات فراغت و ورزش­های تفریحی منتشر شده تا پایان پاییز 1393 را تشکیل داد. روش  نمونه­گیری به صورت هدفمند و نمونه­گیری در دسترس بود. ابزار جمع­آوری اطلاعات را برگه کدگذاری شده محقق ساخته دو بخشی شامل مشخصات عمومی کتاب و مقوله­ها یا واحدهای تحلیل تشکیل داد. یافته­های حاصل از تجزیه و تحلیل داده­های مربوط به کتب مدیریت اوقات فراغت و ورزش­های تفریحی نشان داد که این کتاب­ها از دیدگاه اساتید، در بعد ظاهری به طور معنی­داری مناسب نیستند درحالی که دانشجویان معتقد بودند که این کتاب­ها در بعد ظاهری به طور معنی‌داری نامناسب هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study Skills Managing Leisure and Recreational Sports Iranian universities by the end of 1393

نویسندگان [English]

  • hadis faeli 1
  • hamid ghasemi 2
  • reza saboonchi 3
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the status textbooks leisure and recreation management at universities in Iran until the end of 1393 in terms of the present study was to analyze content and manage population consisted of 34 books published leisure and recreational sports By the end of autumn 1393 Bvd.ba Due to the limited population, leisure and recreational sports sample of 18 books published by the end of autumn 1393 was formed. Purposeful sampling and sampling information collected Instrument coding sheet by self-report part included books and created categories or units of analysis. The findings from the analysis of data related to leisure and recreational sports management books show that these books the teachers are not in the appearance significantly, while the students believed that the books in the surface dimension significantly inappropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Leisure
  • recreational sports
  • leisure and recreational sports book management
  • content analysis
حسینی، سید احمد (1392). "از زبان مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش: چهار نکته درباره چاپ کتاب‌های درسی امسال". ماهنامه صنعت چاپ، شماره381 دریافت شده از: http://www.iranprint.com/fa/mag/inmag.php?id=1913

رحمانی، مریم (1392). " تحلیل وضعیت کتب مربوط به درس مدیریت سازما­ن­های ورزشی در دانشگاه­های ایران". پایان­نامه کارشناسی­ارشد رشته مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور.

رضی، احمد (1388). "شاخص­های ارزیابی و نقد کتاب­های درسی دانشگاهی". سخن سمت، ش 21، بهار 1388، صص 30 ـ 21.

پارسا، محمد (1374). "روان شناسی تربیتی". تهران: انتشارات سخن.

رضوی، آمنه؛ نظرعلی، پروانه. (1386). "تحلیل محتوای کتاب تربیت بدنی (1) اول دبستان آموزش و پرورش 1379". پژوهش در علوم ورزشی، ش یازدهم، صص 28-15.

نوریان، م (1387). "بررسی چگونگی به­کارگیری اصل تاکید در طراحی تصاویر کتاب­های درسی پایه دوم و پنجم دوره ابتدایی". اندیشه­های نوین تربیتی، دوره 4، ش 3، صص 144-127.

نیک نفس، سعید؛ علی آبادی، خدیجه. (1392). "نقش تحلیل محتوا در فرآیند آموزش و طراحی کتاب های درسی". مجله جهانی رسانه، دوره 8، ش 2، صص 150-124.

کشکر، سارا، قاسمی، حمید و تجاری، فرشاد (1390). "مدیریت بازاریابی ورزشی". تهران: علم و حرکت.

قاسمی، حمید و همکاران (1391). "مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی دانشگاهی با تاکید بر دانشگاه پیام نور"، ویرایش اول.

معتمدنژاد، کاظم (1371). "وسایل ارتباط جمعی". تهران: دانشگاه علامه طباطبایی (چاپ سوم).

 http://www.farsnews.com/

Francisco M Esteves et al (2012). "Sustainability in the Information Society: A Proposal Information Systems Requirements in View of the DPOBE Model for Organizational Sustainability". Conference on ENTERprise Information Systems / HCIST – International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies. 599 – 606.

S.J. Harrington, T (2005). "Corporate culture, absorptive capacity and IT success". Guimaraes / Information and Organization  39–63

N.M. AbuGhazaleh et al (2012) . "Perceptions and attitudes toward corporate website presence and its use in investor relations in the Jordanian context". Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting  1–10.