دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، بهار 1399 
3. تحلیل محتوای پژوهش های انجام شده درحیطه استعدادیابی ورزشی

صفحه 20-30

10.30473/jsm.2020.46883.1331

نازنین راسخ؛ منصوره توفیقی؛ فروغ فتاحی مسرور