نویسنده = دهقان، سیدامین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش

دوره 7، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 85-96

10.30473/jsm.2019.45305.1318

سیدامین دهقان؛ مسعود ایمانزاده؛ مجید نامور؛ محمد پورپناهی