نویسنده = ناصری پلنگرد، ولی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر هواداری ورزشی و نگرش کلی به تبلیغات بر باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش

دوره 7، شماره 3، بهار 1399، صفحه 110-120

10.30473/jsm.2019.44427.1309

اکرم قبادی یگانه؛ بهرام یوسفی؛ حبیب هنری؛ ولی ناصری پلنگرد