نویسنده = بزرگ امید، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش چهار گانه رسانه ها در ترویج ورزش دانشجویی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 21-29

علی صیادی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ مهدی بزرگ امید