نویسنده = رزاقی، محمد ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی گوی و چوگان در ابیات شعرا ( فردوسی، حافظ، نظامی و جامی)

دوره 3، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 52-58

محمد ابراهیم رزاقی؛ قاسم مهرابی؛ طهمورث نورایی