نویسنده = سید عامری، میرحسن
تعداد مقالات: 1
1. عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه‌های ورزشی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 32-43

فریبرز فتحی؛ میرحسن سید عامری؛ سید محمد کاشف