نویسنده = شعبانی، عباس
تعداد مقالات: 7
4. بررسی تاثیر رسانه ها بر ورزش همگانی و تفریحی.

دوره 3، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 24-29

عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی


5. تحلیل ورزش و تربیت بدنی در قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 60-72

عباس شعبانی؛ مرتضی رضائی صوفی؛ سید سعید حسینی


6. بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 61-67

مرتضی رضائی صوفی؛ عباس شعبانی


7. بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش

دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 43-49

مرتضی رضائی صوفی؛ عباس شعبانی