نویسنده = رمضانی نژاد، رحیم
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل رفتار مشتریان از طریق کیفیت و ویژگی ارتباطی در باشگاه های خصوصی ورزشی شهررشت

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 29-40

امین رحیمی پردنجانی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ شهرام شفیعی


2. مطالعه اهمیت تن و روان در شاهنامه

دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 9-13

رحیم رمضانی نژاد؛ بهرام بهرامی پور؛ بهمن عسگری