نویسنده = عیدی پور، کامران
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی بر مبنی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 9-16

بهمن عسگری زردابی؛ حسین عیدی؛ حمید قاسمی؛ کامران عیدی پور