نویسنده = نظری، رسول
تعداد مقالات: 11
9. رابطه بین خلاقیت و مهارت های ارتباطی مدیران ورزشی

دوره 2، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 51-58

رسول نظری؛ مجید طحانی


10. نقش مهارت های ارتباطی در انتخاب سبک رهبری مدیران رسانه های ورزشی استان اصفهان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 9-13

رسول نظری؛ ایرج دادخواه؛ مظفر یکتایار


11. نقش رسانه های گروهی به عنوان فرصتی برای توسعه پایدار ورزش

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 40-44

رسول نظری؛ حمید قاسمی