نویسنده = حیدری نژاد، صدیقه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش چهار گانه رسانه ها در ترویج ورزش دانشجویی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 21-29

علی صیادی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ مهدی بزرگ امید


2. تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی کشور با رویکرد ورزش معلولین

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 42-51

مریم ایمانیان؛ صدیقه حیدری نژاد؛ امین خطیبی


3. تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 9-18

مریم علمشاهی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ سیده ناهید شتاب بوشهری