ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی و ارتقای دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی و ارتقای توسعه دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. کل فرایند پژوهش شامل دو مرحله است: مرحله اول پژوهش شامل تحقیق کیفی از نوع نظریه برخاسته از داده‌ها (با استفاده از ابزار مصاحبه با اساتید دانشگاه و نخبگان، مطالعه مقالات، کتب، اسناد و مدارک)، مرحله دوم پژوهش شامل تحقیق کمی از نوع توصیفی- تحلیلی (با استفاده از روش دلفی و AHP). پس از پایان مرحله اول پژوهش، تعداد 12 متغیر، بعد از پایان دوره دوم روش دلفی و غربالگری نهایی شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد بازبینی و بازنگری آئین‌نامه‌های اجرایی نهادهای ورزشی (وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و...)، برگزاری جلسات هماهنگی بین وزارت ورزش و وزارت خارجه به عنوان متولیان اصلی دیپلماسی ورزشی، آموزش مدیران سیاسی - ورزشی کشور با اصول اولیه تعاملات بین‌المللیدر سطح جهانی، تدوین و اجرای یک برنامه جامع و علمی در جهت گسترش و ارتقای دیپلماسی ورزشی، تعریف و تببین مفهوم دیپلماسی ورزشی به دستگاه‌ها و نهادهای دولتی فعال در حوزه دیپلماسی عمومی، راهکارهای مهم در توانمندسازی و تقویت دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه نخبگان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solutions for Empowering and Promoting Sport Diplomacy in Foreign Policy of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Amin Reza Bakhshi Chenari 1
  • Mahmoud Goodarzi 2
  • Seyed Nasrollah Sajjadi 2
  • Majid Jalali Farahani 3
1 Ph.D. Sport Management, University of Tehran
2 Professor of Sport Management, University of Tehran
3 Associate Professor of Sport Management, University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to provide solutions to empower and promote sport diplomacy in foreign policy of the Islamic Republic of Iran. The whole research process included of two phases: the first phase of the research included qualitative research using grounded theory (Interview, studying articles, books, and documents), the second phase of the research included quantitative research using descriptive-analytic (Delphi and AHP). After the end of the first phase of the study, 12 variables were identified. The results of the research showed that some key strategies in empowering and promoting sport diplomacy in foreign policy of Islamic Republic of Iran from the viewpoints of elites are as follow: to review and revise the executive regulations of sports institutions (Ministry of Sports, National Olympic Committee, etc. ), to organize coordination meetings between the ministry of sports and ministry of foreign affairs as the main owners of sport diplomacy, to train political-sports leaders of the country with the principles of international interactions in international level, to implement a comprehensive program for expanding and promoting sport diplomacy, to define and clarify the concept of sport diplomacy for state organizations active in public diplomacy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Diplomacy
  • Soft Power
  • Delphi Method
1-    Abolhasan shirazi, H. (2018). Cultural Diplomacy and the Role of Friendship Communities in International Relations  Journal of International Relations. 10 (38). 9 (25). (Persian)

2-    Amirtash, A. M. (2005). Iran and the Asian games: The largest sports event in the      Middle East  Sport in Society. 8 (3). 449-467. (Persian)  

3-    Bjola, C. & Kornprobst, M. (2013). Understanding international diplomacy: theory, practice and ethics  Routledge, 105.

4-    Dehshiri, M. (2013). Cultural Diplomacy of the Islamic Republic of Iran  Tehran: Scientific and Cultural Publications. 31. (Persian)

5-    Derakhsheh, J. & Esmaeeli, A. (2017). Cultural diplomacy and soft power of the Islamic Republic of Iran in Italy; Opportunities, Threats and Strategies  Quarterly journal of political research in the Islamic world. 7 (2). 27-53. (Persian)

6-    Dousti, M. (2012). Causes of political entry into sports  Phd thesis. Faculty of physical education. University of Tehran. 41. (Persian)

7-    Fullerton, J., Abdi K., Talebpour, M., Ranjhesh, M. & Nooghabi, H (2018). Converting sports diplomacy to diplomatic outcomes: introducing a sport diplomacy model  Article resue guideline. International area studies review. 4 (11). 1-17. (Persian)

8-    Ghasemi, H., Pourkiani, M., & Sabagh novin, M. (2018). Comparing the Situation of International Relation between Iranian National  Federation and other Countries  Communication Management in Sports media. 5 (20). 89-100. (Persian)

9-    Grix، J. & Houlihan, B (2014). Sports Mega-events as part of a nation soft power strategy: The cases of germany (2006) and UK (2012)  The british journal of politics & international relation. 2 (8). 572- 596.

10-  Mohsenzadegan, A., & Korani, S (2012). The impact of diplomacy on Iran's national power in the global arena  Journal of Strategic Studies in Public Policy. 2 (3). 131-150. (Persian)

11-   Kobierski M. (2017). Sport diplomacy of Norway  International studies interdisciplinary and cultur journal, 20 (1), no. 1/2017.

12-  Murray, S., & Pigman, G. A. (2014). Mapping the relationship between international sport and diplomacy  Sport in Society, 17 (9). 1098-1118.

13-  Peyman far, M. H. (2016). Developing a strategic model for the development of sport diplomacy in the Islamic Republic of Iran  Phd thesis. Faculty of physical education, Kharazmi university. (Persian)

14-  Pigman, G. A (2014). International sport and diplomacy public dimension governments, sporting federation and the global audience  Diplomacy & statecraft. 94-114.

15-  Rasekh, N., &  Javadipour, M. (2017). The role of sport and the development of sport diplomacy in advancing socio-cultural policies and foreign relations of the Islamic Republic of Iran  Sports Management Journal. 9 (4). (DOI): 10. 22059/jsm. 2017. 235086. 1860. (Persian)

16-  Reiche, D. (2014). Investing in sporting success as a domestic and foreign policy tool: the case of study: Qatar. Internatinal journal of sport policy and politics. 37-53.

17-  Salar, M., Khaledian, M., & Mostafaee , F (2015). Role of Sport  in developing Social and Cross-cultural Communications Communication Management in Sports media. 1 (4). 55-60. (Persian)

18-  Shariati Faizabadi, M., & Goodarzi, M. (2016). Position of sport diplomacy in international relations of the Islamic Republic of Iran; Qualitative approach based on content analysis  Journal of Political Science. 11 (2). 95-127. (Persian)

19-  Shariati Faizabadi, M. & Nazemi, M. (2017). Designing the concepts of peace-building culture in sport in the development of international relations  Journal Social Cultural Strategy. 6 (24). 163-188. (Persian)

20-  Yazdani,E., & Nezhadzandieh, R. (2012). Application of public diplomacy in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran in the framework of the principles and values of the Islamic Revolution   Scientific-Research Journal of the Islamic Revolution. 7 (12). 19-44. (Persian)

21-  Zargar, A. (2014). Sports and International Relations: Conceptual and Theoretical Aspects  Journal of Political Science. 11 (31). 7 (48). (Persian)