دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی رابطه وابستگی مشتری با نوآوری رسانه ورزشی: نقش تعدیل‌کننده فرهنگ‌سازمانی (رسانه‌های ورزشی در شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1398

10.30473/jsm.2019.44014.1300

سید علیقلی روشن؛ نور محمد یعقوبی؛ حفصه رئیسی شهرویی؛ احسان نامدار جویمی؛ هومن پشوتنی زاده


2. نقش میانجی معنویت سازمانی در رابطه‌ی بین رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان رسانه های ورزشی در شهرستان زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1398

10.30473/jsm.2019.44847.1312

عبدالباسط مرادزاده؛ محب الدین ریگی؛ عبدالعلی کشته گر؛ احسان نامدار جویمی؛ عبدالله سپاهی


3. نقش میانجی فرهنگ سازمانی در رابطه‌ی بین رهبری تحول‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی (کارکنان رسانه های ورزشی در شهر زاهدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1398

10.30473/jsm.2019.44846.1311

عبدالباسط مرادزاده؛ مسلم مبارکی؛ احسان نامدار جویمی؛ عبدالله سپاهی؛ لیلا تمسکی هرسینی


4. اثر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی روی ارزش ویژه برند و پاسخ هواداران تیم پرسپولیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1399

10.30473/jsm.2020.49661.1362

ارش زارعی؛ سردار محمدی


5. تبیین پیامدهای جذابیت شخصیت برند انسانی در برنامه‌های تلویزیونی ورزشی (مورد مطالعه: مجری برنامه 90)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1399

10.30473/jsm.2020.49363.1359

وحید مکی زاده؛ عادل محبی؛ فاطمه شراعی


6. مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکیدبر رشته های ورزشی وارتباط خبر با مقطع تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1399

10.30473/jsm.2020.46372.1327

حسن عامری اصل؛ حمید قاسمی؛ معصومه حسینی