نویسنده = علیرضا الهی
تعداد مقالات: 3
3. تحلیل محتوای مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی

دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 51-62

علی ضیائی؛ علیرضا الهی؛ ایمان بخشوده نیا